POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

Niniejsze porozumienie określa zasady współpracy między witryną karolinapiotrowska.com a osobami polecającymi usługi znajdujące się w ofercie witryny. 

Właścicielką witryny karolinapiotrowska.com jest Karolina Piotrowska. 

W witrynie reprezentowana jest oferta firmy Mind Studio oraz Online Kurse u. Schulungen zum Thema Psychologie u. Sexologie.

Osoba polecająca dalej ofertę witryny zwana jest dalej Partnerką. 

WARUNKI POCZĄTKOWE 

 1. Partnerką może zostać jedynie osoba, która sama zrealizowała szkolenie z Karoliną Piotrowską. 
 2. Partnerką może zostać jedynie osoba pełnoletnia. 

DZIAŁANIA PARTNERSKIE

 1. Partnerki działają na rzecz pozyskania nowych klientek na rzecz witryny. 
 2. Za każdą pozyskaną nową klientkę witryna wypłaca Partnerce wynagrodzenie pod postacią kodu rabatowego bądź przelewu pieniężnego. 
 3. Partnerka zobowiązana jest dbać o dobre imię witryny i przekazywać jedynie prawdziwe informacje na temat oferty witryny. 

ZASADY PŁATNOŚCI i NALICZANIA PROWIZJI

 1. Partnerka otrzymuje jednorazową prowizję (Prowizja Produktowa) za każdą nową klientkę, która dzięki linkowi partnerskiemu odwiedziła witrynę oraz dokonała na niej zakupu wybranej usługi. 
 2. Prowizja Produktowa ma różną wysokość i uzależniona jest od ceny konkretnego produktu.
 3. Nowa klientka to osoba, która wcześniej nie była klientką witryny oraz nie była w systemie mailingowym witryny. Za “nową klientkę” rozumie się osobę, która dzięki Partnerce poznała i skorzystała z oferty witryny. 
 4. Pliki cookies oznaczające klientkę jako “nową klientkę” aktywne są przez 365 dni – jeśli osoba z polecenia Partnerki dokona zakupu wskazanego Produktu w tym okresie Partnerce zostanie naliczona Prowizja Produktowa.
 5. Dodatkowo każda Partnerka otrzymuje Prowizję Wieczystą, czyli 5% prowizji od każdego zakupu Nowej Klientki, którą przyprowadzi do witryny.

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Witryna nie udostępnia i nie sprzedaje danych swoich Partnerek ani Klientek podmiotom postronnym innym niż firma księgowa, firma hostingowa, współpracownicy i pracownicy. Dane udostępniane są jedynie w celach realizacji obowiązku prawnego, np. podatkowego, ochrony bezpieczeństwa internetowego itp. 
 2. Gromadzone dane służą realizacji zawartych Umów. 
 3. Firma korzysta z danych do profilowania klientek i dalszych działań marketingowych, np. umieszczania reklam w serwisach społecznościowych, wysyłania newsleterów itp.

WARUNKI ROZLICZEŃ 

 1. Minimalną kwotą wypłacanej prowizji gotówkowej jest 100zł. Wypłata generowana jest na podstawie rachunku wystawianego przez Partnerkę. Prowizja wypłacana jest pod postacią przelewu gotówkowego na konto w polskim banku. 
 2. Kody rabatowe na produkty i usługi z oferty witryny nie mają ustalonej minimalnej kwoty rozliczeniowej. 
 3. Rozliczenie partnerskie odbywa się minimum raz do roku. 
 4. W przypadku braku wskazania numeru konta bankowego do wypłaty gotówkowej partnerce na koniec roku kalendarzowego zostanie wystawiony kupon rabatowy opiewający na kwotę uzyskanej w tym roku prowizji i ważny przez kolejnych 365 dni. Nie ma możliwości zamiany tak wystawionego kuponu rabatowego na gotówkę.

ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

 1. Zakończenia współpracy partnerskiej może samodzielnie dokonać każda Partnerka poprzez dezaktywację swojego konta partnerskiego na stronie witryny. 
 2. W momencie dezaktywacji konta przestaną być naliczane Prowizje Produktowe oraz Prowizje Wieczyste. 
 3. Współpracę Partnerską może zakończyć również witryna w przypadku, gdy podejrzewa iż Partnerka nie realizuje postanowień niniejszego porozumienia, nie dba o dobre imię witryny, nie ma możliwości kontaktu z Partnerką od przeszło 12 miesięcy, Partnerka nie realizuje swoich kodów rabatowych ani wypłat gotówkowych. W przypadku zakończenia współpracy przez witrynę należne prowizje są regulowane w przewidziany w umowie sposób. 

INNE POSTANOWIENIA

 1. W innych przypadkach nie objętych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ogólne. 
 2. Strony tego porozumienia gwarantują, że w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej bądź spornej zostaną podjęte działania zmierzające do jej rozwiązania na drodze mediacji. 
 3. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia na drodze mediacji sądem właściwym do rozstrzygania spraw wynikłych z niniejszego porozumienia jest Sąd Okręgowy w Szczecinie.